Solenergi

Solenergi

Mängden solenergi som når jorden varje dag motsvarar drygt 15 000 gånger hela världens energianvändning.

Tack vare teknikutveckling och snabbt fallande kostnader för solceller anses solenergin vara den förnybara energikällan med störst framtidspotential. Globalt är solenergin den just nu snabbast växande energitekniken, framförallt vad gäller solceller för elproduktion. Solenergin kan användas som dels solvärme, för uppvärmning av hus och tappvarmvatten samt i värmepump, och dels som solel med hjälp av solceller eller via termisk process.

Solenergin har många positiva fördelar. Solcellernas skalbarhet gör att konsumenter själva kan producera sin egen el och bli så kallade ”prosumenter.”. Solcellsrevolutionen möjliggör för både privatpersoner och företag att ta ansvar för sin egen energiförsörjning och på ett konkret sätt vara med och bidra till en hållbar energiomställning. En annan fördel med solceller är att produktionen av naturliga skäl sker under dagtid, då elbehovet är som störst.

Enligt den senast statistiken har Sverige vid utgången av 2016 endast 10 352 nätanslutna anläggningar i drift, vilka producerade 140 862 kW. Men solenergin har framtiden för sig. Teknikutvecklingen går framåt i en rasande takt och nya applikationer, tekniker och utformningar av solceller presenteras på löpande band. Det är inte omöjligt att solceller kommer att vara en integrerad del av alla nya byggnader inom en snar framtid. Energimyndigheten sätter som målbild i förslaget till nationell solelstrategi att Sverige under perioden fram till 2040 kan bygga ut till en  årsproduktion på 7-14 TWh (motsvarande 5-10 %  av elproduktionen på årsbasis) , nästan enkom genom att nyttja befintliga tak i rätt läge. För att klara solelens dygns- och årstidsvariationer,  ökar vikten av lagringsmöjligheter och flexibilltet i energisystemet.

Läs mer om solenergi här:
Svensk solenergi
Energimyndigheten – solenergi