Vi vill

Vi vill

100% förnybart samlar aktörer som vill driva på en omställning av det svenska energisystemet. Vår vision är att Sverige senast 2030 har ett energisystem som till 100% baseras på förnybara och hållbara energikällor. Det åstadkommer vi genom att energieffektivisera och bygga ut förnybar energi som fasar ut fossila bränslen och kärnkraft. Vår vision och position sammanfattas i vår avsiktsförklaring.

AVSIKTSFÖRKLARING:

Sverige har alla möjligheter att bli ett av de första länderna i världen med ett energisystem som till 100% baseras på förnybara energikällor. Vi verkar för att Sverige ska energieffektivisera och ställa om till ett hållbart och 100% förnybart energisystem senast 2030. 

Sedan den blocköverskridande Energiöverenskommelsen samt Klimatöverenskommelsen som slöts 2016, har Sverige politiskt förankrade mål om att senast 2040 ha 100% förnybar elproduktion, senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser och därefter uppnå negativa utsläpp. Dessa breda politiska uppgörelser är viktiga, men tidsplanen brådskar. Klimatet väntar inte. Vi menar att Sverige kan nå målet 100% förnybart energisystem redan 2030, och att det dessutom är positivt för utvecklingen av Sveriges ekonomi och näringsliv.

Sveriges främsta möjlighet att bidra till det ambitiösa klimatmål som världens länder enades om i Paris är att vara ett föregångsland som visar vad som är möjligt genom att utveckla och tillämpa nya system och tekniker. Om inte vi, med våra exceptionellt goda förutsättningar, väljer förnybart kan vi knappast förvänta oss att andra länder ska göra det. Med Sveriges teknikkunnande, både i industrin och tjänstesektorn, kan vårt land vara med och leda denna utveckling. Genom en kraftfull omställning mot 100% förnybar energi och effektivare energianvändning kan vi dra nytta av de affärs- och exportmöjligheter som moderniseringen ger. Det  stärker vårt näringsliv i den globala konkurrensen, skapar nya arbetstillfällen och befäster Sverige som ett ledande innovationsland, samtidigt som vi bidrar med global miljönytta.

Idag är vi väl rustade för att kunna ersätta den elproduktion som faller bort när befintlig kärnkraft tas ur drift. Förnybartbranschen har visat att den kan leverera – de senaste åren har nästan 3 TWh ny förnybar el byggts ut varje år. Nästa stora utmaning och möjlighet är att realisera potentialen för energieffektivisering, där långsiktiga styrmedel fortfarande saknas, och att modernisera våra transport- och industrisektorer.

Vi verkar för att Sverige senast 2030 har ett 100% förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför. Det är nödvändigt att omställningen tar fart. Tekniken finns och är etablerad. Var de närmaste årens investeringar hamnar blir helt avgörande för om vi klarar utmaningen. Prioriterade fokusområden sammanfattas i vårt ramverk för en färdplan mot 100% förnybart.

Vi vill skapa och bidra till en samhällsövergripande förståelse för såväl behovet av som möjligheterna med en energiomställning. Vi som ställer oss bakom 100% förnybart är redo.

SÅ ARBETAR VI

Vår uppgift är att belysa, problematisera och exemplifiera de möjligheter som energiomställningen för med sig. Vi vill bidra till en samhällsövergripande förståelse för behovet av omställningen samt vilka lösningar som finns. Informationsspridning, opinionsbildning och kontakter med beslutsfattare utgör kärnan i verksamheten.

Vill du vara med?

Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta vårt kansli direkt!