Energikommission med stor potential

Energikommission med stor potential

Energiminister Ibrahim Baylan har idag sjösatt Sveriges nya Energikommission. 100% förnybart anser att direktiven ger anledning till optimism om ett framtida förnybart energisystem, men ser även ett alltför snävt fokus på el.

I sin presentation talade Energiministern entusiasmerande om Sveriges enastående förutsättningar att vara producent av förnybar energi. Han nämnde också möjligheterna att utnyttja ny teknik, bland annat för ett mera inkluderande energisystem med smarta nät och flexiblare kunder som medverkar i systemets funktion. 100% förnybart har under vintern träffar Miljö- och energidepartementet för att bidra med våra infallsvinklar. Vi anser att Energikommissionen bör prioritera:

  1. Systemtänk. Det är viktigt att ta hänsyn till utvecklingen av hela energisystemet, inklusive transporter och värme. Att endast utreda elförsörjningen är ett alltför snävt perspektiv. Systemet måste hänga ihop och beståndsdelarna är kommunicerande kärl.
  2. Market design. Med stora förändringar i marknadens funktionssätt krävs ett helt nytt grepp om hur den effektivast organiseras. Att utreda marknadsfunktion, prismekanismer etc är centralt för att få ett fungerande energisystem, inte minst mot bakgrund av det arbete som nu påbörjats inom EU med Energy Union och de diskussioner som förs om olika lösningar som exempelvis EOM (Energy Only Market).
  3. Energieffektivisering. Potentialen för effektivare användning är enormt stor och endast utnyttjad i ringa grad. Affärsmodellerna och styrmedlen behöver utvecklas så att man fullt ut kan ta i anspråk den resurs som i praktiken är billigare än varje form av energitillförsel och som dessutom har plusvärden för miljö, produktivitet, hälsa och sysselsättning.
  4. Sysselsättningseffekter. Ett scenario där Sverige ställer om mot stora mängder förnybart kan innebära mycket för landets industriutveckling, varför konsekvensanalyser även bör omfatta effekter på näringslivsutveckling och sysselsättning.
  5. Effektivare styrmedel. De ekonomiska analyserna av kostnader och fördelningen av dessa samt av olika styrmedels effekter behöver breddas jämfört med de som tidigare energiutredningar haft som utgångspunkt. Detta gäller bl.a. energieffektiviseringens mervärden som IEA påvisat i analyser av ”non-energy-benefits”, samt inte minst beteendeekonomiska överväganden om hur människor och företag reagerar på olika styrmedel.

Vi noterar slutligen att tidsspannet för utredningen är 2025-2050, vilket vi anser är rimligt för ändamålet. Det är dock viktigt att energipolitiken inte avstannar under tiden utredningen pågår, eftersom det finns flera brådskande frågor som behöver adresseras nu för att inte förlora momentum för nödvändiga investeringar. Detta förefaller även vara Energiministerns mening.

Om vi tar i beaktande att denna lansering sker i en tid när EU börjar arbetet med en Energiunion som har ”Efficiency First” som utgångspunkt, verkar det lovande för att vi ska kunna etablera 100% (och mer därtill) förnybart.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Windahl, Kansliansvarig, info@fornybart.org, 0735-32 10 96