Förnybar energi

Förnybar energi

Vår vision är att Sveriges energisystem senast 2030 baseras på 100% förnybara energikällor och bränslen, och att den lönsamma potentialen för energieffektivisering realiserats. Det är nödvändigt för att möta miljö- och klimatutmaningarna och för att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till maximalt 1,5 grader i enlighet med det globala klimatavtalet. Moderniseringen medför också betydande fördelar vid sidan av miljö- och klimateffekterna, eftersom teknikutvecklingen öppnar upp för smartare resursförbrukning, mer konkurrenskraftiga industrier, näringslivsutveckling och betydande positiva hälsoeffekter. Genom teknikutvecklingen kan vi även bidra till spridning av klimatsmarta lösningar och utsläppsminskningar i andra länder.

När vi talar om förnybar energi avser vi energikällor som vatten, vind, sol och bioenergi. De förnybara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut. En förutsättning för ett 100% förnybart energisystem är energieffektivisering, som ibland kallas för ”the first fuel”. Genom smart och effektiv energianvändning, minskar behovet av resursuttag och omfattningen av utbyggnaden av nya, förnybara energikällor.

Sol- och vindkraft är intermittenta energikällor, vars produktion beror av väderförhållanden. Allteftersom andelen förnybar el ökar i elsystemet, växer också behovet av att kunna balansera systemet. Ett sätt att jämna ut variationerna är att använda olika förnybara energislag vars olika egenskaper och kvaliteter jämnar ut variationerna. Även en geografisk spridning och förbindelser mellan länder jämnar ut variationerna. Ett förnybart system kan också balanseras genom:

Reglerkraft: Vattenmagasin används för att lagra el och vattenkraft kan användas för att snabbt reglera produktionen. Biokraft kan användas som reservkraft när det inte blåser och solen inte skiner.

Lagring: Tekniker för att lagra el i batterier är nu under stark utveckling. Kostnadsreduktionen de senaste 10 åren är imponerande. Tekniken kan skalas upp för att passa industribehov, men fungerar också väl för enskilda hushåll. Till exempel kan batterierna i elbilar få en viktig funktion i framtidens elsystem. Elbilarna kan laddas under dagen då solcellerna producerar som mest. Elen lagras i bilens batterier och använda när vi kör hem på kvällen. Andra tekniker för att lagra el är också under utveckling, till exempel stora svänghjul eller konvertering av el till andra energiformer (exempelvis vätgas).

Smarta elnät: En annan viktig lösning är att användningen av el blir mer flexibel och styrs till tidpunkter då elproduktionen är som störst. Exempelvis kan vi tvätta, ladda elbilen och köra elkrävande industriprocesser när det blåser mycket och solen skiner. Denna flexibilitet kan bli helt automatisk i framtiden tack vare “smarta nät”, där uppkopplade apparater känner av vad elen kostar vid varje tillfälle och sätter igång tvätt- eller diskmaskinen när elen är billig.

Läs mer om hur ett förnybart elsystem säkras här.

Det har de senaste åren publicerats flera rapporter om 100% förnybart. Vi har samlat några av dem här:

Så kan 100 procent förnybar elproduktion se ut, Energimyndigheten.

Är kärnkraften nödvändig för en fossilfri, svensk, elproduktion? Sju energiforskare från Chalmers, Lunds Universitet och KTH.

Kostnader för att hantera effektfrågan, Svensk Vindenergi.

Så ser framtidens hållbara energisystem ut, Naturskyddsföreningen.