Tiden är inne för ett kraftfullt tag om möjligheterna

Tiden är inne för ett kraftfullt tag om möjligheterna

”Framtiden är förnybar” – det är en övertygelse som delas av fler och fler och för att manifestera det rimliga i antagandet har wpd valt att ställa sig bakom avsiktsförklaringen till nätverket ”100 % Förnybart”.

Anledningarna är flera. Framtiden kommer att behöva ny och hållbar energiproduktion. En avgörande drivkraft är EUs strävan att minska utsläppen av växthusgaser med 80-95% till 2050 vilket betyder att all elproduktion måste bli koldioxidfri. Samtidigt är potentialen i det förnybara nästintill oändlig så länge vi på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt kan utvinna energin.

En annan viktig anledning är att det i en välfungerande marknad behövs både storskalig och småskalig elproduktion och dessa måste ges rätt förutsättningar för att kunna etablera sig. En större del av produktionskapaciteten i Sverige ägs fortsatt av ett fåtal ägare och anläggningarna är få. Energiproduktionen är således sårbar eftersom ett produktionsbortfall direkt får påverkan på elpriset. Det förnybara bidrar till att diversifiera ägandet och öka försörjningstryggheten.

Allt talar också för att de förnybara energislagen ger ett konkurrenskraftigt elpris . Vi kan ta vindkraften som ett exempel. Vindkraft, både på land och till havs, blir snabbt billigare i takt med att marknaden mognar och konkurrensen ökar. Det finns goda argument för att utbyggnaden har bidragit till att pressa priset med ungefär samma belopp som elcertifikaten har kostat konsumenten. Det är möjligt därför att vindkraftsel präglas av låga marginalkostnader (det lönar sig i princip alltid att köra vindkraftverk, oavsett elpriset), certifikaten bidrar till att de billigaste förnybara produktionsslagen byggs ut först och därför att vindkraften, i stor utsträckning, inte omfattas av det oligopol som i övrigt kännetecknar den svenska energiproduktionen.

Vad behövs då för att få det att hända?

Vi behöver inte bara sätta upp ambitiösa mål för utvecklingen, utan också skapa incitament som driver utvecklingen åt rätt håll. I Sverige är det dags att ta nästa steg. Elcertifikatsystemet har tagit oss en bit på väg men vi måste, inte bara förlänga elcertifikatsystemet och öka ambitionen, utan vi behöver också ytterligare en kompontent för att stimulera teknikutvecklingen av nästa generations förnybara elproduktion. Detta gäller exempelvis den enorma potentialen  av havsbaserad vindkraftsproduktion som vi ser i Östersjön med gynnsamma förhållanden och en möjlighet att bygga den havsbaserade vindkraften betydligt mer kostnadseffektivt än i exempelvis Nordsjön, där utbyggnaden nu sker. Den s.k. ”innanhavstekniken” kan bli en intressant nisch för Sverige och skapa både jobb och exportmöjligheter.

För att nå dit behöver vi en svensk industri och svenska politiker som omfamnar utvecklingen och låter det förnybara bli grunden i en ny energipolitisk överenskommelse. Vi behöver en överenskommelse som tar ett ett systemperspektiv på det förnybara för att nå önskvärda effekter såsom en bättre elmarknad och lägre elpriser. Vi behöver en stark tro till att det går och är möjligt!

Havsvind/ wpd Offshore Stockholm

Charlotte Bergqvist & Göran Dalén