Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Energisystem och energipriser

All förnybar el genereras i norra Sverige men konsumeras i södra

Långt ifrån all el genereras i norra Sverige, men däremot har vi idag en energibalans som innebär att norra Sverige, där det finns ett överskott av el från vind- och vattenkraft, är nettoexportör av el till landets södra delar där elkonsumtionen är större. Nu lockar emellertid tillgången till billig förnybar el norröver till sig etableringar av elintensiva verksamheter som batterifabriker och fossilfria stålverk. Under de senaste åren har såväl befintliga som nya industriaktörer kommunicerat satsningar som innebär ett ökat elbehov. Det gör att den el som genereras i norra Sverige i större utsträckning kommer att användas där. Samtidigt har regeringen givit Havs- och Vattenmyndigheten i uppdrag att peka ut nya områden för upp till 120 TWh havsbaserad vindkraft, med fokus på Östersjön och Västerhavet. Därmed finns det stor potential för en storskalig utbyggnad av havbaserad vindkraft som kan försörja södra Sverige med el.