Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Energisystem och energipriser

Ett förnybart energisystem gör oss beroende av fossila energislag

I Sverige har vi exceptionellt goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem, bland annat tack vare vår vattenkraft och mycket goda vindförhållanden på land, längs vår långa kust och i våra vatten. Energimyndigheten har gjort flera rapporter om hur Sverige kan nå ett förnybart energisystem och i dessa finns inga scenarier för ett behov av fossila energislag. Ett förnybart, decentraliserat energisystem kommer dock att se annorlunda ut än det centraliserade system vi håller på att lämna. Utöver tillkommande produktion från huvudsakligen vind och sol, kommer vi att ha flera flexibla resurser för att hantera variationen i elproduktionen. Det handlar bl.a. om vätgasproduktion, efterfrågeflexibilitet och elbilsbatterier som kan mata in el i elnätet liksom import och export som finns redan idag. Det är flexibilitetsresurserna som kommer se till att systemet alltid är i balans. I dagens elsystem kan vi se till att elproduktionen hela tiden anpassar sig efter elanvändningen, men med allt mer väderberoende elproduktion behöver vi hantera variationer i systemet på andra sätt - med nya flexibilitetsresurser. Genom att använda import och export, efterfrågeflexibilitet, vätgasproduktion, smart elbilsladdning eller batterier på hushållsnivå kan vi balansera det förnybara elsystemet. I en rapport från Naturskyddsföreningen framgår att den sammantagna potentialen i de här resurserna, varav vissa redan är tillgängliga i dag, överskrider behovet.