Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Energisystem och energipriser

Förnybart är det enda energislag som får stöd

Tyvärr är det fortfarande de fossila energislagen som fortfarande får mest subventioner, såväl globalt som i Sverige. Europeiska revisionsrätten har sammanställt hur beskattning och subventioner av energi ser ut i olika medlemsländer och om dessa bidrar till eller motverkar klimatomställningen. Enligt den handlar det för svensk del om ett dubbelt så stort statligt stöd till fossil energi jämfört med till förnybar energi. Det statliga stödet till fossilt bränsle sker ofta som skattebefrielse eller skattesänkningar till större industrier, jordbruket, sjöfarten och luftfarten i syfte att hålla uppe sysselsättning, levnadsstandard och att hålla nere konsumentpriser. Vad gäller kärnkraft i Sverige är den främsta subventionen det begränsade kravet på försäkring mot skadestånd på 12 miljarder. För kostnader utöver det måste staten skjuta till pengar. Det finns också möjlighet till ersättning genom en internationell konvention. För jämförelse, har den japanska regeringen nyligen reviderat planen för sanering och efterarbete till katastrofen i Fukushima år 2011. Arbetet väntas ta uppåt 40 år och kosta närmare 5 000 miljarder kronor. Siffran är dock osäker, eftersom det ännu inte finns någon färdig strategi för att ta hand om det radioaktiva bränslet från de tre havererade reaktorerna, eller de stora mängder giftigt vatten som samlats upp kring dem.