Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Energieffektivisering

I Sverige har vi redan genomfört all lönsam energieffektivisering

Långt ifrån all effektivisering är gjord. Tvärtom är potentialen att effektivisera ytterligare mycket stor. Sveriges mål för energieffektivisering är att vi ska ha uppnått 50% effektivare energianvändning till 2030 (jämfört med 2005). Enligt Energimyndigheten är måluppfyllelsen idag 29%, och kraftiga satsningar krävs för att nå målet. Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet. Energieffektiviserande investeringar skapar dessutom bättre förutsättningar för att bygga ut den förnybara energiproduktionen så att den kan möta våra behov.

När SKR undersökte potentialen för effektivisering i offentliga sektorns bebyggelse, framkom att endast ca 30% av de lönsamma åtgärderna faktiskt genomförs.

Rapporten ”Grön logik” som kom 2021, redovisar effekten av ett successivt genomförande av lönsamma energieffektiviserande renoveringsåtgärder inom det svenska byggnadsbeståndet. Slutsatsen är att en samhällsekonomiskt lönsam energieffektivisering på minst 53 TWh kan uppnås till 2045, vilket motsvarar en samhällsekonomisk vinst på 866 miljarder.

Teknikutvecklingen gör också att även om vi redan skulle ha gjort allt, behöver vi hela tiden förnya gammal utrustning och tillämpa den nya tekniken.