Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Energisystem och energipriser

På grund av omställningen till förnybart lider Sverige av elbrist som hindrar etableringen av nya företag

Det är inte korrekt att Sverige har elbrist. På årsbasis har vi varit nettoexportör av el under lång tid, och enligt Energimyndigheten uppgick nettoexporten 2021 till 25,6 TWh, vilket var en ökning från 2020. Men samtidigt finns det olika sorters brister. Utöver elenergibrist, som Sverige  alltså inte har, kan effektbrist och kapacitetsbrist förekomma. Effektbrist innebär att det inte finns tillräckligt mycket el vid ett givet tillfälle – ofta en specifik timma. I Sverige är risken för effektbrist som störst under kalla vintermånader samtidigt som industrin går på högvarv, alltså då effektbehovet är som störst. Kapacitetsbrist innebär att elnätet inte har tillräcklig kapacitet för att transportera el i nivå med efterfrågan, trots att det finns både tillräckligt med elenergi och effekt. Kapacitetsbristen är i flera delar av Sverige påtaglig, eftersom elnäten är underdimensionerade för den ökade elanvändningen i samhället och i industrin. Det är också korrekt att Sverige går mot en alltmer ansträngd effektsituation, bland annat tillföljd av mer variabel elproduktion i systemet, bland annat från vindkraft. Vi behöver därför investera i och bygga ett modernt energisystem som är bättre anpassat för framtidens behov och teknologi. Effektbristen kan avhjälpas på flera sätt, huvudsakligen med flera flexibla resurser för att hantera variationen i elproduktionen, exempelvis vätgasproduktion, efterfrågeflexibilitet och elbilsbatterier som kan mata in el i elnätet, liksom import och export som finns redan idag. Det är flexibilitetsresurserna som kommer att se till att systemet alltid är i balans. I dagens elsystem kan vi se till att elproduktionen hela tiden anpassar sig efter elanvändningen, men med allt mer väderberoende elproduktion behöver vi hantera variationer i systemet med nya flexibilitetsresurser. Den sammantagna potentialen i de här resurserna, varav vissa redan är tillgängliga idag, överskrider långt behovet. Vad gäller kapacitetsbrist avhjälps den i första hand av utbyggnad och modernisering av elnätet.

Slutligen är det inte heller korrekt att säga att omställningen mot förnybart hindrar etableringen av nya företag. Tvärtom är det just tillgången till billig förnybar energi som lockar hit elintensiva företag och verksamheter. Det är en oerhört viktig konkurrensfördel för Sverige och vårt näringsliv.