Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Solenergi

Solenergi kan aldrig spela någon större roll i Sveriges energisystem

Sverige är inte jordens soligaste plats, men det är inte heller vad som krävs för att solkraft eller solvärme skulle kunna bli viktiga delar av vårt energisystem. Enligt Energimyndighetens senaste kortsiktprognos från mars 2022, kommer el från sol öka från drygt 1 TWh år 2020 till 3,8 TWh 2025. Enligt såväl myndighetens längre prognoser och bedömning av branschorganisationen Svensk Solenergi kommer solel stå för 15% av den svenska elanvändningen, vilket motsvarar 30 TWh 2030 och 45 TWh 2045.

Solvärme har också en stor och ännu i princip outnyttjad potential i det svenska energisystemet. Framförallt finns stor potential att nyttja solvärme i industrier med stort behov av hetvatten och ånga, men också i den svenska fjärrvärmen för att göra den mindre beroende av förbränning (av exempelvis avfall och biomassa). Energimyndighetens förstudie ”Solvärme i Sverige” från december 2021, i vilken modelleringar enbart gjorts utifrån fjärrvärmemarknaden, visar att solvärme tillsammans med ett värmelager har en lönsam potential att kunna stå för 20% av fjärrvärmens bränslemix. Även i Naturskyddsföreningens scenarier för energisystemet 2040 lyfts solvärmens potential, som bedöms ligga på 8 TWh.