Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Vindkraft

Vindkraftverk skadar miljön

Är man av åsikten att vindkraftverk är fula och därmed förstör intrycket av skog, mark eller hav,  är det en subjektiv upplevelse. Vad gäller faktisk påverkan på miljön har all elproduktion i någon utsträckning en sådan, men vindkraften har i jämförelse med andra kraftslag mycket liten negativ påverkan. Eftersom vindkraftverk nyttjar energiinnehållet i vinden för kraftproduktionen orsaker den inga utsläpp till mark, luft eller vatten. Inte heller behöver bränsle utvinnas eller transporteras, och inget uttjänt bränsle behöver tas om hand eller slutförvaras. Efter 4-8 månader i drift har ett vindkraftverk producerat samma mängd el som går åt för tillverkningen av det. Den internationella klimatpanelen (IPCC) har gjort en sammanställning av livscykelutsläpp för elproduktion från olika kraftslag i en syntesrapport (AR5). Enligt den har vindkraft mycket låga utsläpp (11 gram koldioxidekvivalenter/kWh), och endast vattenkraften har lägre (4 gram).

Den påverkan en vindkraftpark har på omgivningen är främst ljud- och skuggpåverkan vid bostäder, synlighet och påverkan på naturen i form av direkt markanspråk, men även möjlig indirekt påverkan på t.ex. vattendrag och fåglar. Noggranna analyser och inventering krävs inför prövning av projekten.

Inom forskningsprogrammet Vindval sammanställs fakta om vindkraftens påverkan på djur, natur och människor. Det har visat sig att vindkraften bidrar positivt till 5 av Sveriges miljökvalitetsmål:

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Ingen övergödning

5. Säker strålmiljö

Utöver detta bidrar vindkraften också till att minska risker för negativ påverkan på andra miljökvalitetsmål.

Enligt Naturskyddsföreningen bedöms vindkraften kunna mer än fyrdubblas utan bekostnad på biologisk mångfald och artrikedom.