Avsiktsförklaring

Sverige har alla möjligheter att bli ett av de första länderna i världen med ett energisystem som till 100% baseras på förnybara energikällor. Vi verkar för att Sverige ska energieffektivisera och ställa om till ett hållbart och förnybart energisystem senast 2030.

Den förnybara energin byggs ut kraftfullt i hela världen. Orsaken är fortsatt teknikutveckling och fallande kostnader. Den sammanställning som FN:s klimatpanel gjort av forskarsamhällets olika energisystemscenarier som klarar att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 C visar att det är den förnybara energin som kan byggas ut i tillräckligt snabb takt och tillräckligt stor omfattning för att kunna fasa ut de fossila bränslena i tid.

Sveriges främsta möjlighet att bidra till det ambitiösa klimatmål som världens länder enades om i Paris är att vara ett föregångsland som visar vad som är möjligt genom att utveckla och tillämpa nya system och tekniker. Om inte vi, med våra exceptionellt goda förutsättningar, väljer förnybart kan vi knappast förvänta oss att andra länder ska göra det. Med Sveriges teknikkunnande, både i industrin och tjänstesektorn, kan vårt land leda denna utveckling. Genom en kraftfull omställning mot 100% förnybar energi och effektivare energianvändning kan vi dra nytta av de affärs- och exportmöjligheter som moderniseringen ger. Det stärker vårt näringsliv i den globala konkurrensen, skapar nya arbetstillfällen och befäster Sverige som ett ledande innovationsland, samtidigt som vi bidrar med global miljönytta.

Idag är vi väl rustade för att kunna ersätta den elproduktion som faller bort när befintlig kärnkraft tas ur drift. Förnybartbranschen har visat att den kan leverera, vindkraften har byggts ut kraftfullt och solenergin är på stark uppgång. Nästa stora utmaning och möjlighet är att realisera potentialen för energieffektivisering, där långsiktiga styrmedel fortfarande saknas, samt att elektrifiera transport- och industrisektorn.Vi verkar för att Sverige senast 2030 har ett förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför. Det är nödvändigt att omställningen tar fart. Tekniken finns och är etablerad. Var de närmaste årens investeringar hamnar blir helt avgörande för om vi klarar utmaningen.

Prioriterade fokusområden sammanfattas i vårt ramverk för en färdplan mot 100% förnybart.Vi vill skapa och bidra till en samhällsövergripande förståelse för både behovet av och möjligheterna med en energiomställning. Vi som ställer oss bakom 100% förnybart är redo.