Energieffektivisering

Att använda energi effektivare är inte bara smart – det är en förutsättning för att världen ska kunna leva upp till klimatavtalet och nå målen för hållbar utveckling. Det är den enskilt största åtgärden som vi måste genomföra för att uppnå klimatmålen. En effektivare energianvändning är oftast det mest kostnadseffektiva sättet, eftersom energinotan bantas. Men att jaga de så kallade negawattimmarna har betydligt fler fördelar än så. När samma nyttor uppnås med mindre mängd använd el, bränsle eller värme, minskar också skadliga utsläpp som kväveoxider, svaveldioxid och partiklar. Det har även visat sig att energieffektiviseringsåtgärder ofta ger upphov till betydligt fler positiva effekter, som exempelvis bättre hälsa och mer innovativa produktionsprocesser.

Trots energieffektiviseringens många fördelar, går stora potentialer fortfarande förlorade. Det beror bland annat på att effektiviseringsåtgärderna finns inom ett brett spektrum av såväl expert- och ansvarsområden som branscher och verksamheter.

Det finns många sätt att arbeta med effektivisering av energianvändningen. Det kan handla om tekniska lösningar för att stoppa energiläckage, exempelvis genom isolering av byggnader, eller att använda modernare installationer och apparater, till exempel för ventilation och belysning. Mycket kan också åstadkommas genom att arbeta med beteendeförändringar och underlätta för människor att välja de mest energieffektiva alternativen- Energimärkning är ett exempel.
Läs mer om energieffektivisering:
Energieffektiviseringsföretagen
Energimyndigheten
Vindkraftverk på en äng.
Foto: Unsplash