Bioenergi

Bioenergi är energi från biomassa, vilket är material med biologiskt ursprung. Exempel på biomassa är avfall från skogs- och träindustrin som grenar och toppar, flis, spån och bark, men även träpellets, matavfall, gödsel och ved. Av Sveriges totala energitillförsel kommer ca 25 procent från biobränslen. För bioenergi, precis som när det gäller andra förnybara energikällor, är det viktigt att energiproduktion sker på ett hållbart sätt där hänsyn tas till andra miljömål, som exempelvis biologisk mångfald. När efterfrågan på bioenergi i Sverige nu väntas öka, framförallt i form av biodrivmedel för omställning av transportsektorn, är det viktigt att den bioenergi som bidrar med mest nytta till energisystemet och klimatet gynnas.

Bioenergi kan vidare delas in i tre olika  användningsområden, varav det största är värmeproduktion (biovärme). Biovärme är idag den vanligaste uppvärmningsformen för bostäder och lokaler, dels via fjärrvärmesystem och dels mer småskaligt för småhus.

Biokraft kallas den el som produceras med hjälp av biobränslen i samband med värmeproduktion för ett fjärrvärmesystem. Det är den fjärde största formen av elproduktion i Sverige och står för knappt tio procent av elproduktionen.

Slutligen finns biodrivmedel, vilket är fordonsbränslen från biomassa. De flesta bränslen är flytande, som biodiesel och etanol, men de finns även i gasform som biogas.

Biogas består huvudsakligen av metan och produceras av matavfall från hushåll, gödsel från lantbruk, eller deponier av organiskt material.
Vindkraftverk på en äng.
Foto: Unsplash