9/14/2022

100% förnybart välkomnar biogasutredning

100% förnybart har sedan länge tillsammans med andra aktörer efterfrågat långsiktiga spelregler för biogasen. Regeringens beslut att tillsätta en utredning om styrmedel för biogasen är därför mycket välkommet och angeläget.Fördelarna med biogas är många. Utöver att biogasen bidrar till att minska koldioxidutsläppen, produceras den av restprodukter som annars bara skulle förbrännas eller komposteras. Resultatet av avfallsrötning blir dessutom inte bara biogas utan också biogödsel som kan ersätta fossil gödsel.Om Sverige ska klara målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045, och minska utsläppen i transportsektorn med 70% jämfört med 2010 redan till 2030, måste all användning av fossil energi minska så snart som möjligt. Inhemskt producerad biogas har potential att ersätta en stor del av den fossila naturgasen som används i Sverige idag.Biogasens mångsidighet är dess styrka, men har också varit till nackdel när den har behandlats politiskt. I dag finns det därför ett lapptäcke av styrmedel som är tänkta att främja biogas, men som i praktiken skapar osäkerheter som hämmar investeringar i ny infrastruktur. Sverige har i dag ett undantag från EU:s statsstödsregler som tillåter skattebefrielse av biogas fram till utgången av 2020. Hur styrmedlen kommer att se ut i framtiden är avgörande för om de investeringar som i dag står i startgroparna ska bli av och det är därför mycket positivt att regeringen nu tillsatt utredningen som ska ge långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogasen. 100% förnybart ser att utredningen behöver:1. utgå från ett bredare perspektiv, med målsättningen att inhemskt producerad biogas ska ersätta importerad naturgas i såväl transportsektorn som industrin och sjöfarten.2. särskilt titta på marknadsbaserade styrmedel, eftersom sådana främjar konkurrens och därmed stimulerar till teknikutveckling och kostnadsreduktioner. På så sätt får samhället ta del av de fördelar som teknikutvecklingen ger, och att kostnaderna hålls nere minskar risken för att nya politiska majoriteter river upp tidigare beslut om styrmedel. Här finns flera lärdomar att dra från utbyggnaden av den förnybara elen i Europa.Utredningsdirektivet kan läsas här.För ytterligare information, kontakta:Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybartTelefon: +46 70 395 34 14E-post:linda.burenius.magnusson@ox2.com

Läs mer