9/14/2022

Energiöverenskommelse för 100% förnybart

Idag har Energikommissionen lagt grunden för en hållbar och framtidsinriktad energiomställning i Sverige. Vi välkomnar beskedet om inriktningen mot 100% förnybart, med fortsatta satsningar på hållbar energiförsörjning, energieffektivisering och ökad överföringskapacitet.Energikommissionen har med dagens besked visat att svensk politik kan leverera. Under årtionden har såväl energisektorn som den elintensiva industrin efterlyst blockövergripande, långsiktiga spelregler och förutsättningar för energimarknaden. Detta har efter ett drygt år av utredningar, analys och överläggningar levererats i en överenskommelse som tar hänsyn till både teknikutveckling, Sveriges konkurrenskraft och de miljö- och samhällsutmaningar vi står inför.? Detta är en historisk uppgörelse som har mycket stor betydelse för försörjningstryggheten och för Sveriges industriella utveckling. Förnybartbranschen har visat att den kan leverera och idag är vi väl rustade för att kunna ersätta den elproduktion som faller bort när befintlig kärnkraft går ur drift. Det klarar vi tidigare än till 2040, men det viktiga är att Sverige nu tydliggör inriktningen för vårt energisystem och tar ledarskapet för en hållbar omställning. Det skickar en tydlig signal till omvärlden att Parisavtalet sätter takten och är möjligt att uppnå, säger Linda Burenius Magnusson, ordförande i organisationen 100% förnybart.Energikommissionens överenskommelse innebär i korthet att:

  1. Sverige ska ha ett 100% förnybart energisystem 2040. Precis som tidigare finns inget förbud mot ny kärnkraft och beslut om avveckling av befintlig kärnkraft tas av marknaden, utan en avvecklingslagstiftning.
  2. elcertifikatsystemet för förnybar energi förlängs och utökas med ytterligare 18 TWh till 2030. Det sker även separata satsningar på den havsbaserade vindkraften.
  3. effektskatten för kärnkraft försvinner från 2020, men får ett högre skadeståndsansvar. Fastighetsskatten för vattenkraft sänks till 0,5%.
  4. energieffektivisering ska sättas i fokus med ett nytt mål för perioden 2020-2030.
  5. regelförenklingar ska genomföras för att underlätta för småskalig produktion, vilket även omfattar energilager.

För mer information kontakta:Anna-Carin Windahl, Kansliansvarig, info@fornybart.org, 0735-32 10 96Linda Burenius Magnusson, Ordförande, 0703- 95 34 14

Läs mer