Nyheter
6/13/2024

Stor samstämmighet kring behov av mer förnybar energi bland partierna inför EU-valet - vi reder ut skillnaderna

Stor samstämmighet kring behov av mer förnybar energi bland partierna inför EU-valet

100 % Förnybart skickade i februari ut frågor till toppkandidaterna inför EU-valet om deras syn på EU:s energipolitik. Företrädare för samtliga partier utom Kristdemokraterna har besvarat frågorna, och samstämmigheten kring behovet att öka andelen förnybar energi är mycket stor. Alla partier utom Sverigedemokraterna har svarat att de står bakom eller vill skärpa EU:s målsättning att öka andelen förnybar energi.

- Det är mycket glädjande att de flesta partier från vänster till höger har samsyn i att en pusselbit för att klara klimatmålen är att öka andelen förnybar energi, säger Maria Röske, ordförande för 100% Förnybart.

Samstämmigheten är lika stor vad gäller EU:s krav att den offentliga sektorn i medlemsländerna ska minska sin energianvändning. Enbart Sverigedemokraterna har svarat att de inte står bakom kravet att den offentliga sektorn i medlemsländerna ska minska sin energianvändning med 1,9 procent om året.

När det gäller synen på hur länder som inte lever upp till klimatmålen ska hanteras är skillnaderna större. Här anger Centerpartiets och Miljöpartiets toppkandidater att de är positiva till att dra in EU-bidrag till de medlemsländer som inte lever upp till klimatmålen, medan övriga partier uttrycker sig tvekande eller direkt negativt.

Att avvikelserna vad gäller energimålen är små innebär dock inte att det saknas skillnader i hur partierna vill arbeta för att uppnå målen. Medan Moderaterna exempelvis lyfter fram bioenergi vill Miljöpartiet tvärtom binda mer kol i skog. De största avvikelserna riskerar dock att vara mellan vad partierna säger och hur de faktiskt agerar

- Naturskyddsföreningens sammanställning över partierna agerande i EU-parlamentet den gångna mandatperioden visar på mycket stora skillnader mellan partierna när det kommer till miljö- och klimatfrågor. Min viktigaste uppmaning till samtliga partier är därför att de faktiskt ska driva den politik de lovat att driva i respektive enkätsvar, säger Röske.

Så tycker partierna om EU:s energipolitik

Enkätfrågor skickades ut till samtliga partiers toppkandidater i februari. För Sverigedemokraterna är det list-trean Dick Erixon som svarat, från övriga partier har toppkandidaterna svarat, antingen enskilt eller i form av partisvar. Kristdemokraterna har valt att avstå från att besvara enkäten.

1) Står du bakom målsättningen att andelen förnybar energi i EU till år 2030 ska vara minst 42,5%?

Ja: S, C, V, M

Nej: SD

Vill se ännu starkare mål: MP, L

2) Står du bakom kravet att den offentliga sektorn i medlemsländerna årligen ska minska sin energianvändning med 1,9 procent?

Ja: S, C, L, V, M

Nej: SD

Vill se ännu tuffare krav: MP

3) Står du bakom kommissionens förslag till målsättning om 90 procent minskning av utsläppen av växthusgaser till 2040?

Ja: M

Nej: SD

Vill se ännu starkare mål: MP, S, C, L, V

4) Bör möjligheten att ta del av EU:s bidrag dras in för medlemsländer som inte lever upp till klimatmålen?

Ja: C, MP

Nej: S, SD, M

Möjligtvis: L, V

5) Vad vill du särskilt driva för att påskynda resan mot fossilfrihet?

Alice Bah Kuhnke (MP): Jag vill se ett ambitiöst 2040 mål där EU binder mer koldioxid i skog och mark än vi släpper ut.

Helene Fritzon (S): Jag vill fasa ut det fossila genom att fortsätta bygga ut den förnybara energin här och nu.

Emma Wiesner (C): Fossila subventioner måste stoppas snabbare i EU:s budget och i alla medlemsländer, och EU:s utsläppshandel ska vidgas så att fler sektorer inkluderas.

Karin Karlsbro (L): Vi behöver gå ifrån de smutsiga fossila energislagen och ersätta dem med ren fossilfri el samtidigt som vi undviker nya skadliga beroenden från länder som Kina.

Dick Erixon (SD): Mer kärnkraft.

Jonas Sjöstedt (V): Det behövs ytterligare åtgärder inom EU för att öka det statliga stödet till företag som bidrar till klimatomställningen. Enligt EU:s vetenskapliga klimatråd måste investeringarna mer än fyrdubblas för att klimatmålen ska nås.

Tobias Tobé (M): Moderaterna ser bioekonomin och kärnkraften som helt centrala i arbetet med att fasa ut det fossila, och kommer därför alltid stå upp för att stärka förutsättningarna för kärnkraften och skogsbruket.

Läs mer